Notice: Undefined index: wp_title_active in /home/sites/administrator-sieci.pl/wp-content/plugins/wp_pracapl/wp_pracapl.php on line 339
Administrator sieci
 

Naczelnik wydziału

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie mazowieckie / Warszawa 2024-05-28
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138237

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • konieczna asysta innego pracownika,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • zagrożenie korupcją


Zakres zadań

 • Nadzoruje i kieruje pracami Wydziału, w szczególności poprzez planowanie i przydzielanie podległym pracownikom zadań służbowych oraz monitorowanie i egzekwowanie jakości i terminowości ich wykonania, a także udzielanie wskazówek i wytycznych dotyczących wypełniania obowiązków służbowych przez podległych pracowników.
 • Nadzoruje proces przygotowania, opiniowania i rekomendowania wewnętrznych rozwiązań proceduralnych w zakresie działalności Wydziału (w tym w zakresie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberprzestrzeni), a także współpracuje w tym zakresie z pozostałymi wydziałami Biura.
 • Nadzoruje i koordynuje niezbędne działania zmierzające do zapewnienia ciągłości pracy systemów teleinformatycznych i łączy internetowych oraz wszelkiego typu systemów teleinformatycznych Ministerstwa.
 • Nadzoruje, koordynuje i inicjuje sprawy związane z informatyzacją Ministerstwa, a także udziela Kierownictwu i pracownikom Ministerstwa niezbędnego wsparcia merytorycznego w zakresie teleinformatyki.
 • Nadzoruje i koordynuje bezpieczeństwo informatyczne, administrowanie serwerami, urządzeniami serwerowymi znajdującymi się w sieci wewnętrznej i w sieci z bezpośrednim dostępem do Internetu (serwery LAN, WWW, poczty elektronicznej).
 • Nadzoruje i koordynuje działania zmierzające do realizacji bieżącego zaopatrzenia w zakresie usług, sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego oraz nadzoruje jego wykorzystanie i stan techniczny.
 • Planuje realizację zadań wykonywanych przez Wydział, w tym sporządza plan finansowy Wydziału oraz monitoruje wykorzystanie środków finansowych przypisanych do Wydziału, w tym w szczególności stopień realizacji poszczególnych umów.
 • Wykonuje inne polecenia bezpośredniego przełożonego w zakresie kompetencji i zadań realizowanych przez Wydział.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub elektroniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT, w tym co najmniej 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • Znajomość informatycznych systemów operacyjnych
 • Znajomość budowy i konfiguracji sieci komputerowych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kompetencje: podejmowanie decyzji, skuteczna komunikacja, zarządzanie personelem
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu administrowania siecią LAN lub administrowania serwerami MS Windows (usługi katalogowe, serwery plików i baz danych) lub z zakresu bezpieczeństwa informacji lub certyfikat w zakresie Audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001 lub certyfikat w zakresie audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001
administrator sieci logo light
administrator sieci logo light

Copyright 2019 ADMINISTRATOR SIECI. Wszelkie prawa zastrzeżone.